Άρθρα με τη λέξη κλειδί Μεθάνιο

Αυξάνονται σταθερά οι μικρές μονάδες βιοαερίου για την αξιοποίηση του μεθανίου από τους κτηνοτρόφους της Γαλλίας

Οι περισσότερες νέες συνδεδεμένες μονάδες παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο είναι κυρίως μικρές μονάδες, που αξιοποιούν το μεθάνιο, ως υποπροϊόν των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη Γαλλία.

Η καταγραφή των στοιχείων για το βιοαέριο για το πρώτο τρίμηνο του 2016, που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Γαλλίας αναφέρεται σε συνολικά 439 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο τέλος του 2016. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 370 MW...

Περισσότερα