Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΝ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 «Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει.» Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3149).

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3149):

«1.Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης σε εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.»

Α. Για τις περιπτώσεις που ο χαρακτηρισμός της αγροτικής (γεωργικής) γης γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή και με σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Δεν απαιτείται το σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος εφόσον από το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) και αντιστρόφως, δεν απαιτείται το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εφόσον από το πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας).
  2. Στις εκκρεμείς αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Βεβαίωση Απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) στο προοίμιο ή το διατακτικό μέρος της οποίας αναφέρεται το έγγραφο (με αριθμό πρωτοκόλλου) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή το σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και πάντως ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας), δεν απαιτείται να υποβληθεί συμπληρωματικά το εν λόγω έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή και το πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Β. Για τις περιπτώσεις που το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια (T.X.Σ.)του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, εφόσον έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης που αναφέρει τις καθορισμένες χρήσεις γης.
  2. Στις εκκρεμείς αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται ήδη υπεύθυνη δήλωση μηχανικού επί του τοπογραφικού διαγράμματος με αναφορά στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε. ή Τ.Χ.Σ. και τις χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί σε αυτό, δεν απαιτείται να υποβληθεί συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.

Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία θα διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας όπου έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια (T.X.Σ.) του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), θα λαμβάνεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας όταν δεν γίνεται ρητή αναφορά.

Μέχρι την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου, αιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ κατά τα ανωτέρω και στις οποίες περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση μηχανικού διακριτή ή επί του τοπογραφικού, έγγραφο της αρμόδιας ΥΔΟΜ), θα θεωρούνται πλήρεις. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου δεν είναι σαφής ο καθορισμός της αγροτικής γης (ως γη υψηλής παραγωγικότητας ή μη) τότε για τις ανάγκες της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αυτές οι περιπτώσεις θα προσμετρώνται για την κάλυψη του ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, ανά Περιφερειακή Ενότητα, και θα χορηγούνται προσφορές σύνδεσης, εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του μέγιστου ορίου αφού ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου υπέρβασης του ορίου όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Γ. Σταθμοί που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα) σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών, εντός βιομηχανικών περιοχών, κλπ, βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ. Ομοίως βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σταθμοί που εγκαθίστανται σε γήπεδα εντός των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νομίμως παραγωγική (βιομηχανική, κλπ) δραστηριότητα και έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια.

Δ. Σταθμοί που εγκαθίστανται σε γη άλλης μορφής πλην αγροτικής (π.χ. δασική, χορτολιβαδική, κ.ά.) βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα εγκύκλιο από εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>