Συμπλήρωση ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος 2020

Από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της  Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2020.  

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η  Μαρτίου.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

  • Έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στα απαιτούμενα στοιχεία καταχώρισης  της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς για εγγεγραμμένους και  μελλοντικούς χρήστες του ΗΜΑ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ. Οι  αλλαγές στο ΗΜΑ έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού της  Δραστηριότητας σε Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων  αποβλήτων.
  • Όλες οι υφιστάμενες και νέες Επιχειρήσεις/Οργανισμοί του ΗΜΑ θα πρέπει να  πραγματοποιήσουν, κατά την είσοδο ή εγγραφή τους στο ΗΜΑ, τη διαδικασία  αυθεντικοποίησης μέσα από την υπηρεσία TAXISnet του Κέντρου  Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να  επιβεβαιώσουν την ορθότητα της Επωνυμίας και του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία  αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες να  έχουν πρόσβαση στις Εκθέσεις Αποβλήτων, ενώ πραγματοποιείται μόνο μία  φορά.

Πηγή: wrm.ypeka.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>