Υποβολή ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων του έτους 2023

Από τη Δευτέρα 08/01/2024 είναι διαθέσιμη, για τρεις μήνες, έως και 07/04/2024,  η δυνατότητα υποβολής των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2023 στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων (ΗΜΑ), παράλληλα και με την δυνατότητα υποβολής εκθέσεων αποβλήτων τροφίμων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων τροφίμων (ΗΜΑΤ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ειδικά για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που παράγουν απόβλητα τροφίμων της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4819/2021, επισημαίνεται ότι:

1.     Η υποβολή στοιχείων για τα απόβλητα τροφίμων και τα πλεονάσματα τροφίμων στο ΗΜΑΤ (έκθεση αποβλήτων τροφίμων) γίνεται σε επίπεδο επιχείρησης και όχι εγκατάστασης.

2.     Η υποβολή στοιχείων στο ΗΜΑΤ σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4819/2021 είναι συμπληρωματική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων στο ΗΜΑ σύμφωνα με το αρ. 53 του ν.4819/2021, στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τροφίμων.

3.     Η εγγραφή μιας επιχείρησης στο ΗΜΑ/ΗΜΑΤ πραγματοποιείται σε κοινό περιβάλλον.

4.     Οι επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο ΗΜΑ και είναι υπόχρεες υποβολής στοιχείων και στο ΗΜΑΤ, καλούνται να ενημερώσουν το προφίλ της επιχείρησης, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στο ΗΜΑΤ.

Πηγή: wrm.ypeka.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>