Κριτήρια και κόφτες του νέου Εξοικονομώ

Σύμφωνα με την παρουσίαση του νέου Εξοικονομώ, που έγινε χτες από το ΥΠΕΝ, καταργείται η ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα μέσω του κριτηρίου της χρονικής σειράς προτεραιότητας. H υπαγωγή των αιτήσεων θα γίνεται πλέον με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο συντελεστής συμμετοχής του καθενός στη συνολική βαθμολογία είναι τα εξής:

 • Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας): 50%
 • Υφιστάμενη Ενεργειακή κλάση: 5%
 • Βαθμοημέρες θέρμανσης: 7%
 • Παλαιότητα κατασκευής: 3%
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα: 15%
 • Πλήθος εξαρτώμενων τέκνων: 5%
 • Μονογονεϊκή οικογένεια: 5%
 • Μακροχρόνια άνεργος: 5%
 • ΑΜΕΑ: 5%

Επίσης, υπάρχουν αλλαγές και στους λεγόμενους “κόφτες”, δηλαδή στον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό για κάθε κατοικία. Πιο συγκεκριμένα, o ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 1. Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 2. Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κύριων χώρων (m2)
 3. Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

Για παράδειγμα, διαμέρισμα 100 m2 επιτυγχάνει εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 210 kWh/m2:

Μέγιστος επιλέξιμος προύπολογισμός 1 = 0,9 €/kWh * 210 kWh/m2 * 100 m2 = 18900 €

Μέγιστος επιλέξιμος προύπολογισμός 2 = 180 €/m2 * 100 m2 = 18000 €

Επομένως, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 18000 €, δηλαδή ο μικρότερος από τους δύο.

Πηγή: ypen.gov.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>